ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ “ОРФЕЙ”

Заявление

за прием в Лятна занималня „ОРФЕЙ”
Моля напишете пълното си име.

имена на родител

Моля попълнете коректно.

точен адрес според документ за самоличност

Моля попълнете коректно.

Моля въведете коректен номер

Моля попълнете валиден GSM номер

Invalid email address.

Моля попълнете коректно

Invalid Input

Моля попълнете коректно

Моля изберете

Моля изберете

Моля изберете

Моля въведете коректно

Моля попълнете коректно

Условия за ползване на лятна еко занималня "Орфей"

ФИРМАТА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

1. Да осигури за периода юни- август  2019 г. целодневно  занимание и обучение на деца от 5 до  13 г.  Целодневната грижа за децата е от 8.30 ч. до 17.30 ч.  и е  свързана със занимания по интереси, образователни игри и спорт.
2. Да осигури квалифициран преподавател (начален учител/възпитател), който да полага всекидневни грижи и да ръководи обучението и заниманието на учениците.
3. Да осигури безопасни условия за учениците от занималнята, спокойна и градивна атмосфера за работа и отдих.
4. Да информира родителите за постиженията и/или затрудненията на учениците в процеса на заниманията, за поведението им и за начина на общуване с преподавателя и връстниците им.
5. Да организира при желание на учениците и родителите допълнителни мероприятия и извънучилищни занимания.
6. Да изключва ученика от занималнята, ако накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя и създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;

ФИРМАТА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ  НЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:

7. Да провежда занятия през официални празници.
8. Да организира целодневна грижа за децата, които няма да вземат участие в организираните еднодневни екскурзии извън училището.
9. Да носи отговорност за здравето и сигурността на децата след предаването им на родителите.

И. РОДИТЕЛЯТ (НАСТОЙНИКЪТ) се задължава:

10. Да довежда и взима ученика от занималнята в рамките на обявеното работно време от 8.30 ч. до 17.30 ч.
11. Освобождаването без придружител е възможно срещу подписана декларация от родителя.
12. Да поверява детето на грижите на учителя в занималнята в добро здраве и при възникване на здравословни проблеми да го взема своевременно след уведомяване от учител/ възпитател.
13. При повреждане на училищно имущество от страна на ученика да заплаща стйността му.
14. Да уведомява учителя за налагащи се отсъствия по здравословни и семейни причини.
15. При плащане за месец таксата за лятната занималня не се приспада, или връща при евентуално отсъствие на детето. Да внася месечната такса от 250 лв.от 1 до 5-то число на текущия календарен месец.
Моля съгласете се с Условия за ползване на лятна еко занималня "Орфей"

Invalid Input